Ushio

Ushio JCD 120V-300W
 • Wattage: 300
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio FHM
 • Wattage: 1000
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio FEL
 • Wattage: 1000
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio FCZ
 • Wattage: 500
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio EMD
 • Wattage: 750
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio EKD
 • Wattage: 650
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio EHZ
 • Wattage: 300
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio DYS/DYV/BHC
 • Wattage: 600
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio JCD 240V-500W
 • Wattage: 500
 • Voltage: 240
 • Type: Halogen
Ushio DXW
 • Wattage: 1000
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio EXZ
 • Wattage: 50
 • Voltage: 12
 • Type: Halogen
Ushio FBG/FBD
 • Wattage: 500
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio FAD
 • Wattage: 650
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen
Ushio GCA
 • Wattage: 250
 • Voltage: 120
 • Type: Halogen