Betacam

Sony Betacam BCT-5G
  • Run Time: 5 Minutes
  • Tape Size: Small Cassette
Sony Betacam BCT-5GNP
  • Run Time: 5 Minutes
  • Tape Size: Small Cassette
  • Case Type: Bulk (No Case)
Sony Betacam BCT-10G
  • Run Time: 10 Minutes
  • Tape Size: Small Cassette
Maxell Betacam B-60LBQ
  • Run Time: 60 Minutes
  • Tape Size: Large Cassette