LTO-1 Tapes

Sony LTX100G - LTX100GWW
  • Native Capacity: 100 GB
  • Compressed Capacity: 200 GB
  • Native Capacity: 100GB
Maxell LTOU1/100 - 183800
  • Native Capacity: 100 GB
  • Compressed Capacity: 200 GB
  • Native Capacity: 100GB
Fujifilm LTO-100 - 600003188
  • Native Capacity: 100 GB
  • Compressed Capacity: 200 GB
  • Native Capacity: 100GB