Ushio JCD 120V-300W

Part Number: JCD 120V-300WC 1000896

Ushio JCD 120V-300W
  • Ushio JCD 120V-300W

Price: 

$18.25
Add

Specifications

Wattage 300 Watts
Voltage 120 Volts
Type Halogen

Ushio JCD Bulb- 300 Watts

  • Ushio Type G7 Light Bulb
  • GY9.5 base
  • 300 watt
  • 120 volt
  • Halogen Lamp  • TOL Part #: LU-JCD120V-300W
  • Manufacturer's Part #: JCD 120V-300WC 1000896
  • Model: JCD 120V-300W
  • Product ID: 1213