Ushio JCD 240V-500W

Part Number: JCD 240V-500WC 1000914

Ushio JCD 240V-500W
  • Ushio JCD 240V-500W

Price: 

$20.50
Add

Specifications

Wattage 500 Watts
Voltage 240 Volts
Type Halogen

Ushio JCD Bulb- 500 Watts

  • Ushio Type G7 Light Bulb
  • GY9.5 base
  • 500 watt
  • 240 volt
  • Halogen Lamp  • TOL Part #: LU-JCD240V-500W
  • Manufacturer's Part #: JCD 240V-500WC 1000914
  • Model: JCD 240V-500W
  • Product ID: 1214