Digital Betacam

Sony BCT-D6
 • Run Time: 6 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Sony BCT-D12
 • Run Time: 12 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Sony BCT-D22
 • Run Time: 22 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Sony BCT-D32
 • Run Time: 32 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Sony BCT-D34L
 • Run Time: 34 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Sony BCT-D40
 • Run Time: 40 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Sony BCT-D64L
 • Run Time: 64 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Sony BCT-D94L
 • Run Time: 94 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Sony BCT-D124L
 • Run Time: 124 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Maxell BD-6
 • Run Time: 6 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Maxell BD-12
 • Run Time: 12 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Maxell BD-22
 • Run Time: 22 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Maxell BD-32
 • Run Time: 32 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Maxell BD-34L
 • Run Time: 34 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Maxell BD-40
 • Run Time: 40 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Maxell BD-64L
 • Run Time: 64 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Maxell BD-94L
 • Run Time: 94 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Maxell BD-124L
 • Run Time: 124 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Fujifilm D321-06S
 • Run Time: 6 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Fujifilm D321-12S
 • Run Time: 12 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Fujifilm D321-22S
 • Run Time: 22 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Fujifilm D321-32S
 • Run Time: 32 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
Fujifilm D321-34L
 • Run Time: 34 Minutes
 • Tape Size: Large Cassette
Fujifilm D321-40S
 • Run Time: 40 Minutes
 • Tape Size: Small Cassette
 • 1
 • 2